Privacyverklaring

 

Vertaalbureau Wortgewandt, gevestigd aan Westerstraat 286, 7522 DK Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Vertaalbureau Wortgewandt werkt met persoonsgegevens van klanten (opdrachtgevers) en van een ingehuurde externe tweede vertaler. Deze gegevens in het kader van het aanbieden en uitvoeren van de diensten van Wortgewandt.
 
Persoonsgegevens die Wortgewandt verwerkt
Vertaalbureau Wortgewandt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Wortgewandt verwerkt:
·uw voor- en achternaam;
·uw bedrijfsnaam of de naam van de organisatie / het bedrijf waarvoor u werkt;
·uw adresgegevens;
·uw telefoonnummer;
·uw e-mailadres;
·uw bankrekeningnummer;
·overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Vertaalbureau Wortgewandt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een ingekochte dienst uit te kunnen voeren;
• Betaling van en aan u af te handelen;
• Om diensten bij u af te leveren;
• Wortgewandt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 
   nodig hebben voor de belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vertaalbureau Wortgewandt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:
• gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie 
   actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt;
• bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer zo lang onze zakelijke relatie actief is en u dit toestaat;
• gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) na beëindiging van onze 
   zakelijke relatie binnen 1 jaar in onze actieve databases. In de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de 
   wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt;
• bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer direct na beëindiging van onze zakelijke relatie.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Vertaalbureau Wortgewandt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Vertaalbureau Wortgewandt gebruikt
Vertaalbureau Wortgewandt gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Vertaalbureau Wortgewandt gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 
Vertaalbureau Wortgewandt maakt gebruik van verschillende diensten om berichten op social media te delen, te weten Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacy-verklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vertaalbureau Wortgewandt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wortgewandt.nl
 
Vertaalbureau Wortgewandt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vertaalbureau Wortgewandt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wortgewandt.nl

 

 

 

 Wortgewandt